RaspberryPi2_構築_004_パッケージインストール各種

# apt-get install chkconfig
# apt-get install vim
# apt-get install etherwake

vsftpd
# apt-get install vsftpd
/etc/vsftpd.confの編集

 

コメント